Konsulent jobb – Systemorientert design innen Helsesektor, (11.05.2020)

Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforebygging. Den skal benyttes som et grunnlag for å bedre tjenestene for selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte (tjenesteutvikling), og være et av verktøyene for vurdering og prioriteringer innen området forebygging av selvmord (politikkutforming) på flere nivå.

Hva er bistanden

Helsedirektoratet har behov for bistand til å designe en fremstilling av roller, oppgaver og ansvarsfordeling i det selvmordsforebyggende arbeidet. Dette skal benyttes til å understøtte en helhetlig og tverrfaglig utvikling i det selvmordsforebyggende arbeidet.

En visualisert fremstilling skal gi følgende informasjon:

Aktører og tjenester som tilbyr støtte og hjelp til personer i selvmordsfare og deres pårørende innenfor den offentlige helsetjenesten, frivillig sektor og pårørende og brukerorganisasjoner, .
Hvilke aktører og tjenester brukeren kan kontakt ut fra antatt alvorlighetsgrad
Det skal synliggjøres hvilket ansvarsgrunnlag tjenestene har, samt hva som er veiledende og normerende god faglig praksis innenfor tjenestene
Hva som anses som beskyttelses- og risikofaktorer
Informasjonen skal kunne leses/forstås som en helhet, og samtidig kunne brytes ned i mer detaljerte beskrivelser
Fremstillingen skal opplevelse som relevant og brukervennlig
Sentrale elementer i framstillingen skal utformes slik at de også kan benyttes som illustrasjoner i dokumenter, informasjonsmateriell osv.
Bistanden skal utføres i tett samarbeid med relevant fagavdeling i Helsedirektoratet. I tillegg skal ulike målgrupper for tjenesten involveres i arbeidet.

Helsedirektoratet fremskaffer informasjonen som skal benyttes i den visuelle fremstillingen, og deltar i utviklingsarbeidet. Materialet er allerede delvis systematisert.

Leveranse

Produktet skal leveres i form av en elektronisk fil senest 1. august 2020.
Format må kunne benyttes som illustrasjon i digital kommunikasjon, i powerpoint og i skriftlig materiell. Visualisering må lages på en slik måte at kunde i etterkant selv kan gjøre endringer og oppdateringer
Et foreløpig utkast til produkt må være Helsedirektoratet i hende senest tre uker før endelig leveranse.
Leverandør må organisere seg slik at fremdriften sikres ved at tidsfrister overholdes. Produktet som leveres skal være kvalitetssikret med hensyn til form, språk og innhold.
Delrapporter og rapportering underveis

Leverandøren skal på oppdragsgivers forespørsel opplyse om oppdraget fremgang.

Samarbeid med Helsedirektoratet

Produktet skal ikke publiseres før Helsedirektoratet har godkjent tidspunktet for publisering.

Oppstart: ASAP

Lengde: til 01.08.2020

Omfang: 100%

Arbeidssted: Remote

Arbeidsspråk: Norsk

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+260@rightpeople.dk