Midlertidig arbeid i Danmark som utenlandsk konsulent
MIDLERTIDIG ARBEID I DANMARK FORKLART FOR UTENLANDSKE KONSULENTER

Midlertidig arbeid i Danmark som utenlandsk konsulent

Det er ikke alltid lett å forstå skatteimplikasjonene når du arbeider som utenlandsk konsulent i Danmark. Vi har derfor bedt selskapet GTS Nordic, som siden 1999 har bistått en rekke internasjonale konsulenter med å drive virksomhet i Danmark, Sverige og Norge for å gi en oversikt over temaet. Under vil forklare deg generelle retningslinjer som gjelder når du arbeider midlertidig i Danmark. Dette er bare retningslinjer. Individuell rådgivning skal alltid gis før en endelig avgjørelse tas.

Hva er dine skatteforpliktelser som en utenlandsk konsulent?

En generell reglel er at du må betale personlig inntektsskatt fra dag en når du arbeider i Danmark. 180-dagers regelen angående beskatningstiden ble opphevet av danske myndigheter i 2012 – bedre kjent som regler for Internasjonal innleie av Arbeidskraft (På dansk: Arbejdsudleje-reglerne).

Utenlandske kontraktører er typisk skattbare fra første dag dersom:

 • Selskapet/Sluttkunde vurderer kvalifikasjonene til den enkelte konsulent
 • Selskapet/Sluttkunde gir instruksjoner på daglig basis
 • Selskapet/Sluttkunde har fast ansatte som arbeider med tilsvarende prosjekter og oppgaver
 • Selskapet/Sluttkunde kan avslutte arbeidet med konsulenten
 • Konsulenten arbeider på selskapet/sluttkundens premisser
 • Konsulenten benytter selskapet/sluttkundens utstyr
 • Konsulenten er timebetalt eller dagsbetalt
 • Konsulenten mottar lønn fra en ikke-dansk organisasjon (eget ltd, konsulentselskap eller byrå)

Unntak:

 • Deltakelse i møter, workshops og opplæringssesjoner. (Ingen objektiv regel når det kommer til tidsbruk, men sunn fornuft skal brukes)
 • Et definert prosjekt med en definert verdi
 • Eksterne selskap utplasserer ansatte, konsulenter osv. etter behov, finansiell risiko for prosjektet ikke ligger på det danske selskapet
 • Ingen dag til dag involvering fra det danske selskapet
 • Betalingen fra det danske selskapet ikke er avhengig av konsulentes faktisk arbeidede timer
 • Arbeidet er utført utenfor Danmark

Hvordan blir du beskattet i Danmark?

Som hovedregel er det danske skattesystemet proressivt. Det betyr at jo mer du tjener, jo høyere prosentvis inntektskatt betaler du- opp til 52%. Men, avhengig av dine private forhold, arbeidshistorikk i Danmark og arbeidsforhold kan det være skatteløsninger som kan benyttes. Som for eksempel:

Utleie av arbeidskraft: Skjema for utleie av arbeidskraft er en separat dansk midlertidig skatteforpliktelse. Ansatte som leies inn av et dansk selskap under «Utleie av arbeidskraft»-ordningen beskattes etter en flat sats på 35,6% av brutto godtgjørelse. Ingen fradrag er tillatt.

Dersom ditt opphold i Danmark går ut over seks måneder eller 183 dager innenfor en 12-måneders periode, er det ikke mulig å benytte «Utleie av arbeidskraft»-ordningen.

Utenlandsk arbeidstakerskatt: Høyt lønnede ansatte i danske selskaper kan få fordelaktige vilkår, inkludert en vesentlig lavere skattesats dersom de er ansatt utenlands. Men det kreves at en rekke spesifikke vilkår er inndriff, dersom du skal kunne nyttegjøre deg av Utenlandske arbeidstakerskatt.

Utenlandsk arbeidstakerskatt innebærer at din lønn beskattes med en flat sats på 32.84%. Under denne skatteordninger er det ingen fradragsmuligheter.

For å kunne søke om utenlandsk arbeidstakerskatt, må de tre vilkårene under være innfridd:

 • Minste bruttolønn. Lønn regnes ut før arbeidsgiveravgift og skal være minimum DKK 66.700 månedlig (2019) som et gjennomsnitt innenfor et kalenderår. Lønnskravet blir normalt justert  den 1. januar hvert år
 • En dansk arbeidsgiver. Du må være ansatt hos en dansk arbeidsgiver som har hovedansvaret
 • Besitte en arbeidskontrakt med et registrert dansk selskap
 • Beskatning – Ingen beskatning i Danmark må ha skjedd de siste ti årene før skatteløsningen godtas brukt.

 

EU-borgere som arbeider i Danmark. Et eksempel:

Som følge av  fri bevegelse av arbeidskraft mellom EU-landene, må det ikke oppfylles spesielle krav for å få EUs arbeidsbevis til Danmark. Lokal registrering hos relevante myndighetene for trygd og skatt er imidlertid nødvendig.

Den tyske konsulenten Peter finner en interessant ledig stilling hos en dansk sluttklient gjennom Right People Group og søker på prosjektet. Han får stillingen og begynner i et 6 måneders prosjekt der han jobber heltid i Danmark. Det er enighet om at Peter får timebetalt/døgnbetalt, og hans kvalifikasjoner er blitt godkjent av sluttklienten. Peter vil jobbe i henhold til vilkårene som er avtalt med Right People Group og sluttklienten på stedet i Danmark.

Den tyske konsulenten Peter må nå betale danske skatter fra dag 1 – ettersom den internasjonale arbeidsavtalen er gjeldende. Hvis han beholder alle sine interesser i hjemlandet (slik som hjemmebolig, familie, økonomiske interesser etc.), men bare arbeider i Danmark, vil han bare være begrenset skattepliktig i Danmark.

IKKE-EU-borgere som arbeider i Danmark – et eksempel:

Hvis du er en ikke-EU-statsborger, må du skaffe gyldig arbeidstillatelse og oppholdstillatelse som viser at du har rett til å bo og jobbe i Danmark. Vær oppmerksom på at lokal registrering hos de relevante myndighetene er obligatorisk når arbeidstillatelse og oppholdstillatelse er godkjent. Videre er det et krav om å åpne en dansk bankkonto for å kunne motta lønn.

George er en dyktig IT-konsulent, men er ikke EU-borger. Han finner en interessant ledig stilling hos en dansk sluttklient gjennom Right People Group og søker på prosjektet. George får stillingen og ender opp med et 12 måneders prosjekt der han jobber heltid i Danmark. Å reise til Danmark uten gyldig arbeidstillatelse kan føre til straffer, bøter og utvisning.

Likeledes er det avtalt at ikke-EU-borgeren George får betalt pr time / dag og hans kvalifikasjoner er godkjent av sluttklienten. George vil jobbe i henhold til vilkårene som er avtalt med Right People Group og sluttklienten på stedet i Danmark.

George må nå betale danske skatter fra dag 1 – siden det er reglene for Internasjonal utleie av arbeidskraft som gjelder.

Konsulenter beskattet i Danmark – et eksempel

I motsetning til mange andre europeiske land er utenlandske entreprenører skattepliktig fra dag 1 når de jobber i Danmark for et dansk selskap. Konsulenten bør derfor være fast bestemt på å finne den mest kompatible og skatteeffektive løsningen, som oppfyller Danmarks strenge arbeids- og skattelovgivning.

Bruk av utenlandske konsulenter hos danske selskaper har vært jevnt økende de siste årene. Samtidig har dette medført at de danske skattemyndighetene også har økt fokuset på utenlandsk skatteplikt og skatteinnbetalinger i Danmark. Den danske sluttklienten har alltid det endelige ansvaret når man ansetter utenlandske konsulenter gjennom rekrutterings- eller konsulentselskaper. Dersom ikke skatteplikten oppfylles, kan dette føre til straffer og større bøter.

Den utenlandske konsulentenAdam vil bli beskattet i Danmark fra dag 1, i henhold til de internasjonale reglene for utleie av arbeidskraft, og må vurdere hvilken skatteløsning som vil være mest fordelaktig:

 

Bruk at et begrenset selskap:

Fordi Adam vil bli regnet som selvstendig næringsdrivende og har et begrenset selskap (som er teknisk arbeidsgiver) som utfører arbeid på kort sikt i Danmark (6 måneder), må Adam rapportere om hver tjeneste som utføres i Danmark i henhold til dansk lov. Sluttklienten eller rekrutteringsbyrået må deretter underrette RUT-registret før Adams arbeid begynner i Danmark. Meldingen må sendes senest ved aktivitetstart.

Dersom Adams opphold i Danmark forventes å overstige 6 påfølgende måneder eller 183 dager innen en 12-måneders periode, er det ikke mulig å bruke «Utleie av arbeidskraft»- skattesystemet på 35,6%. Da vil normal dansk skatt gjelde fra dag 1.

Alternativt er Adam underlagt dansk inntektsskatt: En person kan gis full skatteforpliktelse til Danmark eller begrenset skatteforpliktelse til Danmark. Personer som er bosatt i Danmark er underlagt full skatteplikt (skattepliktig på sin verdensomspennende inntekt, med mindre personen betraktes som skattemessig bosatt i et annet land i henhold til en dobbeltbeskatningstraktat). Den eksakte skattesatsen vil avhenge av det individuelle skattekortet, timepris / dagspris og kontraktens varighet.

Derfor er det en sannsynlig fare for at myndighetene krever en fast etablering av aksjeselskapet ditt.

OBS! Dersom Adam ikke erEU-statsborger, må arbeidstillatelse og oppholdstillatelse innhentes før han kan begynne å jobbe. Søknad om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse kan ta opptil 30-40 dager.

En ansattløsning

For å sikre en smidig,

For å sikre en jevn, kompatibel og skatteeffektiv løsning har GTS Nordic utarbeidet ETS-pakken, som oppfyller Danmarks strenge arbeids- og skattelovgivning, og sikrer enkel håndtering av Adams oppdrag i Danmark. Pakken er hovedsaklig basert på den danske §48E skattesystemet – noe som gjør at Adam har en retensjonsgrad på rundt 64% -65% etter alle skatter, sosiale kostnader og alle lønns- og lønnskostnader.

Å være begrenset skattepliktig og skattlagt under ETS, innebærer at det kun er dansk arbeidsinntekt som er rapportert i Danmark. Siden alle skatter er avgjort månedlig, må ingen avkastning eller lignende sendes inn. Dokumentasjon av skatteregistrering og betalinger kan sendes til sluttklienten som bevis på overholdelse.

Siden GTS Nordic er Fast Track sertifisert av Utlendingsmyndighetene, kan de forhåndsgodkjenne arbeidstillatelsen og legge til rette for en rask jobbstart. GTS Nordic ivaretar den komplette prosessen fra dokumentinnsamling helt frem til å motta gyldig arbeidstillatelse og oppholdstillatelse. Vær oppmerksom på at lokal registrering hos de relevante myndighetene er obligatorisk når arbeidstillatelse og oppholdstillatelse er godkjent.

Les mer: Skattebestemmelser når du arbeider i Norden

Mens denne bloggposten dekker de generelle skattereglene i Danmark, så er det viktig som en selvstendig konsulent som arbeider i et annet land enn der du er registrert, å være klar over skatteforholdene. Les mer om dette temaet på GTS Nordics nettside.

Leter du etter nye prosjekter i Europa?

Dersom du er en IT-konsulent på jakt etter nye prosjekter i Danmark eller et annet europeisk land, så registrer deg for de prosjektene som passer dine kunnskaper og geografiske preferanser på vår nettside ved å klikke på knappen under.

Legg igjen en kommentar