Beskatning af udenlandske konsulenter på opgave i Danmark
Beskatning af udenlandske konsulenter

Beskatning af udenlandske konsulenter på opgave i Danmark

Vi får tit spørgsmål fra vores kunder, når vi formidler en udenlandsk konsulent til et projekt: Hvordan bliver konsulenterne beskattet og er der noget, der skal tages højde for? Skatteregler kan være en kompleks størrelse og vi er ikke eksperter i at udlægge, hvad de danske regler i praksis betyder for de udenlandske konsulenter, der er på opgave i Danmark. Vi har derfor spurgt GTS Nordic til råds, der siden 1999 har assisteret en lang række internationale konsulenter med at drive forretning i Danmark, Sverige og Norge, for at skabe et overblik over emnet. I det følgende vil de give nogle generelle retningslinjer for midlertidigt arbejde i Danmark. Dette er dog kun retningslinjer. Der bør altid gives individuel rådgivning, inden der træffes endegyldige beslutninger.

  

Hvad skatteforpligtelsen som udenlandsk konsulent?

Når en udenlandsk konsulent arbejder i Danmark, skal man som hovedregel betale personlig indkomstskat fra dag 1. 180-dages reglen blev ændret af den danske regering i 2012 vedrørende beskatningsperioden – bedre kendt som: Reglerne for international Arbejdsudleje.

Udenlandske konsulenter er typisk skattepligtige fra dag 1, hvis:

 • Virksomheden/slutkunden validerer konsulentens kvalifikationer
 • Virksomheden/slutkunden giver dag-til-dag instrukser
 • Virksomheden/slutkunden har faste medarbejdere, der arbejder med lignende projekter/opgaver
 • Virksomheden/slutkunden kan opsige konsulenten
 • Konsulenten arbejder on-site hos virksomheden/slutkunden
 • Konsulenten bruger virksomhedens/slutkundens udstyr
 • Konsulenten er time- eller dagslønnet
 • Konsulenten modtager løn fra en ikke-dansk enhed (egen virksomhed, konsulentvirksomhed eller rekrutteringsfirma)?

Undtagelser:

 • Deltagelse i møder, workshops og træningssessioner (ingen faste regler vedrørende varighed – men sund fornuft bør anvendes)
 • Et fastlagt projekt med en fastlagt projektsum
 • Ekstern virksomhed placerer medarbejdere, konsulenter mv. når nødvendigt. Den finansielle risiko for projektet ligger ikke hos den danske virksomhed
 • Ingen dag-til-dag involvering fra den danske virksomhed
 • Betalingen fra den danske virksomhed er ikke afhængig af konsulentens faktiske arbejdstid
 • Arbejdet udføres uden for Danmark

Hvordan bliver udenlandske konsulenter beskattet i Danmark?

Generelt er det danske skattesystem progressivt, hvilket betyder, at jo mere konsulenten tjener dets højere beskatning – op til 52%. Afhængig af private forhold, arbejdshistorik i Danmark samt arbejdsvilkår kan der være andre skattemodeller, der kan anvendes, såsom:

Arbejdsudleje-beskatning: Reglerne for arbejdsudleje-beskatning er en separat dansk begrænset skattepligt. Medarbejdere, der er ansat af en dansk virksomhed under en arbejdsudlejeordning, beskattes i Danmark med en fast sats på 35,6%af bruttolønnen, ingen fradrag er tilladt.

Såfremt konsulentens ophold i Danmark forventes at overstige seks fortløbende måneder, eller 183 dage inden for en 12-måneders periode, er det ikke muligt at anvende arbejdsudlejeordningen.

Beskatningsregler for expats: Højtlønnede medarbejdere i danske virksomheder kan få gunstige vilkår, herunder en betydeligt lavere skatteprocent, hvis de rekrutteres i udlandet. Dog skal et specifikt sæt af betingelser være opfyldt, for at konsulenten kan benytte sig af Forskerordningen (§48e). Forskerordningen betyder, at lønindkomsten beskattes med en fast procentsats på 32,84%. Under Forskerordningen er der ingen fradragsmuligheder. For at kunne ansøge Forskerordningen (§48e) skal følgende tre betingelser være opfyldt:

 • Minimum bruttoløn. Lønnen beregnes før arbejdsmarkedsbidrag, og skal i gennemsnit være mindst 66.700 kr. pr. måned (2019), inden for et kalenderår. Lønkravet justeres normalt 1. januar.
 • En dansk arbejdsgiver. Du skal være ansat hos en dansk arbejdsgiver, der bærer ansvaret for skatteindbetaling.
 • Have en ansættelseskontrakt i en danskregistreret enhed
 • Skattepligt – konsulenten må ikke have været skattepligt i Danmark i de seneste 10 år før skatteordningen anvendes

EU-borgere, der arbejder i Danmark – et case eksempel

På grund af arbejdskraftens frie bevægelighed for borgere i EU-lande, er der ikke særlige krav, der skal opfyldes for at få arbejdstilladelse i Danmark. Der er dog behov for lokal registrering hos de relevante myndigheder for social sikring og skat. Konsulenten Peter fra Tyskland finder en interessant ledig stilling hos en dansk slutkunde gennem Right People Group og søger projektet. Han får jobbet, og ender på et 6-måneders fultidsprojekt i Danmark. Det er aftalt, at Peter betales pr. time/pr. dag, og hans kvalifikationer er blevet godkendt af slutkunden. Peter arbejder under vilkår og betingelser, der er aftalt med Right People Group og slutkunden i Danmark. Da de internationale arbejdsudlejningsregler gælder, skal Peter, den tyske konsulent, nu betale dansk skat fra dag 1. Hvis han bevarer alle andre tilknytningsforhold i sit hjemland (såsom bopæl, familie, økonomiske interesser mv.), og kun arbejder i Danmark, er han kun begrænset skatteforpligtet i Danmark.

Ikke EU-borger, der arbejder i Danmark – et case eksempel

Hvis konsulenten ikke er EU-borger, skal vedkommende have en gyldig arbejds- og opholdstilladelse, der viser, at han eller hun har ret til at opholde sig og arbejde i Danmark. Bemærk, at lokal registrering hos relevante myndigheder stadig er obligatorisk, når arbejds- og opholdstilladelse er blevet godkendt. Det er desuden et krav at åbne en dansk bankkonto for lovligt at modtage løn. George er en dygtig IT-konsulent fra et land uden for EU. Han finder en interessant ledig stilling hos en dansk slutkunde gennem Right People Group og søger projektet. George får stillingen og ender på et 12-måneders fuldtidsprojekt i Danmark. Kommer han til Danmark uden gyldig arbejdstilladelse, kan det føre til straf, bøder og udvisning.

Det er blevet aftalt, at George, som ikke er EU-borger, betales pr. time pr. dag, og hans kvalifikationer er blevet godkendt af slutkunden. George arbejder under de vilkår og betingelser, der er aftalt med Right People Group og slutkunden i Danmark.

De internationale regler for arbejdsudleje gælder, og George skal betale dansk skat fra dag 1.

Sådan sikrer I, at jeres konsulenter overholder de danske skatteregler

I modsætning til mange andre europæiske lande er udenlandsk arbejdskraft skattepligtige fra dag 1, når de arbejder i Danmark for en dansk virksomhed. Konsulenten bør derfor med det samme finde den mest kompatible og skatteeffektive løsning, der opfylder Danmarks restriktive arbejds- og skattelovgivning.

Danske virksomheders brug af udenlandske konsulenter er steget støt de seneste år. Dette har medført, at de danske skattemyndigheder også har øget deres fokus på udenlandske personers skatte- og betalingsforpligtelser i Danmark. Den danske slutkunde bærer altid det ultimative ansvar for korrekt skattebetaling, når de ansætter udenlandske konsulenter gennem rekruttering- eller konsulentbureauer. Hvis overholdelse af skatteforhold ikke er opfyldt, kan dette medføre straffe og større bøder.

I henhold til de internationale arbejdsudlejningsregler, vil den udenlandske konsulent Adam blive beskattet i Danmark fra dag 1 og skal overveje, hvilken af følgende skattemodeller, der ville være mest hensigtsmæssig i hans tilfælde:

Anvendelse af egen virksomhed svarende til ApS eller A/S

Da Adam vil blive anerkendt som selvstændig med et eget firma (som teknisk set kun består af én medarbejder, Adam) der arbejder i Danmark i 6 måneder, skal konsulenten Adam – efter dansk lovgivning – rapportere oplysninger om hver enkelt udført tjeneste i Danmark. Slutkunden, eller rekrutteringsbureauet, skal herefter underrette RUT-registret, før Adams arbejde i Danmark kan begynde. Anmeldelsen skal ske, på det tidspunkt, hvor der påbegyndes arbejde i Danmark.

Hvis Adams ophold i Danmark forventes at overstige 6 fortløbende måneder eller 183 dage inden for en 12-måneders periode, er det ikke muligt at anvende den internationale arbejdsudlejningsbeskatning på 35,6%, og normal dansk beskatning fra dag 1 vil derfor være påkrævet.

Alternativt er konsulent Adam underlagt dansk indkomstskat: En person kan beskattes i Danmark som fuld skattepligtig eller være begrænset beskattet over for Danmark. Personer, der er bosiddende i Danmark, er underlagt fuld skattepligt (skattepligtig på deres indkomst globalt set, medmindre den enkelte betragtes som skattebetaler i et andet land i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale). Den præcise skattesats afhænger af den enkeltes skattekort, time- og dagløn samt kontraktens varighed. Af samme grund kan der være en potentiel risiko for, at myndighederne kræver at konsulenten etablerer sin virksomhed i Danmark, hvis tilknytningsforholdet til Danmark aktivitetsmæssigt vurderes at være stærkere end til hjemlandet, hvor firmaet oprindeligt er registret.

OBS! Hvis konsulent Adam ikke er EU-borger, skal der opnås en arbejds- og opholdstilladelse, inden han kan begynde at arbejde. Ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse kan tage op til 30-40 dage.

Ansættelsesmodel

For at tilbyde en enkel, compliant og skatteeffektiv løsning har GTS Nordic udarbejdet ETS-pakken, som opfylder Danmarks strenge arbejds- og skattelovgivning samt sikrer en nem og enkel håndtering af sager for konsulenter som Adam i Danmark. Pakken er hovedsagelig baseret på den danske Forskerordning (§48e) – denne giver Adam en udbetalingsprocent på ca. 64-65% efter alle relevante skatter samt omkostninger til socialsikring og alle udgifter til ansættelses- og lønadministration. Som begrænset skattepligtig og beskattet under Forskerordningen, er det kun den danske arbejdsindkomst, der indberettes i Danmark. Da alle skatter afregnes månedligt, skal der ikke indleveres selvangivelser eller lignende. Dokumentation af skatteregistrering og betalinger kan sendes til slutkunden som bevis for overholdelse af love og regler. Da GTS Nordic er Fast Track certificeret af de danske immigrationsmyndigheder, kan de forhåndsgodkende arbejdstilladelsen og facilitere en hurtig jobstart. GTS Nordic tager sig af hele processen fra dokumentindsamling til at få gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Bemærk dog, at lokal registrering hos de relevante myndigheder er obligatorisk, når arbejds- og opholdstilladelse er blevet godkendt.

Læs mere: Overholdelse af skatteregler når man arbejder i Norden

Dette blogindlæg dækker de generelle skatteregler i Danmark, men sidder I med en konkret sag, så er er det vigtigt at den enkelte konsulent vurderer forholdene ud fra hans eller hendes specifikke situation. Læs mere om emnet på GTS Nordics hjemmeside.

Skriv et svar